SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza I
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-POW1
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny: poznanie teoretycznych podstaw działalności opiekuńczo-wychowawczej. Cele szczegółowe: słuchacz: pozna podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną o działalności i rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej, jej istocie, rodzajach, składnikach; potrafi odnieść wiedzę ogólną do praktyki i własnego doświadczenia; ma świadomość swojej wiedzy i potrafi ją zastosować.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykłady

 1. Geneza, przedmiot, treść, podstawowe pojęcia, przemiany oraz funkcje pedagogiki opiekuńczej i jej związki z innymi naukami społecznymi.

 2. Opiekun – wychowawca i jego rola w procesie opieki i wychowania dziecka.

 3. Cechy konstytutywne opieki.

 4. Geneza opieki.

 5. Czynniki i funkcje opieki.

 6. Struktura opieki.

 7. Potrzeby dzieciństwa. Charakterystyka, konsekwencje ich niezaspokojenia w opiece i wychowaniu dziecka.

 8. Ćwiczenia

 9. Podstawowe pojęcia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Porównanie teorii słuchaczy, własnych doświadczeń oraz propozycji w literaturze.

 10. Sieroctwo dzieci, jako skutek zaburzeń opiekuńczo – wychowawczych funkcji rodziny (wąskie i szerokie ujęcie sieroctwa, jego rodzaje, przyczyny i skutki dla rozwoju i zachowania dzieci, choroba sieroca jako skutek wczesnego zerwania więzi dziecka z matką).

 11. III.Rodzinne formy opieki zastępczej

  1.Rodzina adopcyjna jako najkorzystniejsza forma kompensacji sieroctwa dzieci (podstawy prawne adopcji, adopcja zagraniczna, niepowodzenia adopcji i ich przyczyny, specyficzne problemy rodzin adopcyjnych, rola ośrodka adopcyjno – opiekuńczego w przygotowaniu adopcji).

 12. 2.Rodzina zastępcza jako środowisko opieki i wychowania (typy rodzin zastępczych, zasady funkcjonowania rodzin, rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna, pogotowie rodzinne jako nowa forma opieki nad dzieckiem, światowe kierunki w opiece zastępczej, trudności szkolne dzieci z rodzin zastępczych, rola powiatowych centrów pomocy rodzinie)

 13. 3.Rodzinny dom dziecka (rozwój placówek, zasady organizacji rodzinnego domu dziecka, problemy i specyfika funkcjonowania, rodzinny dom dziecka a rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka a dom dziecka).

 14. Podsumowanie I semestru. Kolokwium

Metody kształcenia

Wykład z elementami dyskusji, problemowy z zastosowaniem prezentacji medialnej.

Ćwiczenia: praca w małych grupach, praca z tekstem, wizualizacyjne, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Dąbrowski Z. (2006). Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część pierwsza i druga. Olsztyn.

Dröcher V. (1988). Rodzinne gniazdo. Jak zwierzęta rozwiązują swoje problemy rodzinne. Warszawa.

Gajewska G. (2009). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra.

Gajewska G. (2009). Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji. Zielona Góra

Gajewska G. (2009). Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy województwa lubuskiego. Zielona Góra.

Gajewska G. (1997). Problemy - dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem. Zielona Góra.

Gajewska G., Doliński A. (2007). Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.1, Zielona Góra.

Kelm A. (2000). Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa.

Kotarbiński T. (1976). Medytacje o życiu godziwym. Warszawa.

Moir A., Jessel D. (1993). Płeć mózgu. Warszawa.

Czasopismo: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” z lat 2009 – 2016.

Każdorazowo uaktualniania i uszczegóławiana na konkretne ćwiczenia przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Podana adekwatnie do ćwiczeń i wykładów

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-12-2016 15:07)