SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium I
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-PROS1
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Znajomość struktury pracy naukowej. Umiejętność przygotowania narzędzia badawczego i przeprowadzenia badań; Umiejętność redagowania tekstu naukowego, umiejętność doboru literatury do podjętej problematyki; Umiejętność sporządzania przypisów i bibliografii.

Cel główny: przygotowanie do poznawania i prowadzenia samodzielnych badań w rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej, ich analizy i uogólniania poznawczego, metodycznego i prakseologicznego.

Cele szczegółowe: słuchacz: dostrzega, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, poznaje sposoby gromadzenia i opracowywania danych empirycznych, techniki opracowania tekstu naukowego, proces badawczy, wybrane narzędzia badawcze przydatne w pomiarach z zakresu pedagogiki, metodyki i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacz przygotowuje się do przeprowadzenia własnych badań i opracowania tekstu naukowego (pracy zaliczającej proseminarium).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Wskazywanie, poszukiwanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów badawczych w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej. Ustalenie tematu pracy słuchacza oraz celów jego badań; Analiza i prezentacja problemu na podstawie dobranej literatury.
 2. Poznanie techniki opracowania tekstu naukowego, procesu badawczego.
 3. Poznanie sposobów gromadzenia i opracowywania danych empirycznych.
 4. Poznanie wybranych narzędzi badawczych przydatnych w opiece i wychowaniu mierzących m.in.: strukturę społeczną grupy, wypalenie zawodowe wychowawców-nauczycieli, zainteresowania dzieci i młodzieży, wsparcie społeczne, postawy rodzicielskie, wstępnej oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka, pozycji dziecka w rodzinie, sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej, samodzielności dzieci, pomiaru jakości opiekuńczo-wychowawczej placówki uzupełniającej opiekę rodziców oraz ją zastępującej.
 5. Przygotowywanie słuchaczy do przeprowadzenia własnych badań i opracowania tekstu naukowego (pracy zaliczającej proseminarium).

Metody kształcenia

Seminarium, praca z grupą, praca indywidualna, praca z tekstem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie projektu pracy podyplomowej przez słuchacza oraz przygotowanie badań własnych.

Literatura podstawowa

 1. Dąbrowski Z. (2006). Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część pierwsza i druga. Olsztyn Gajewska G. (2009). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra.
 2. Gajewska G. (2009). Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji. Zielona Góra.
 3. Gajewska G. (2009). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra.
 4. Gajewska G. (2012). Wybrane elementy ogólnej metodyki współpracy wychowawców, pedagogów, opiekunów z rodziną. W: Gajewska G., Gajewska J. (red.), Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań. Tom 1, Zielona Góra.
 5. Gajewska G., Turska E. (2011). Teoretyczno-metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy. Scenariusze spotkań, programy. Tom 12, Zielona Góra.
 6. Gajewska G., Szczęsna A., Turska E. (2009). Teoretyczno-metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej. Scenariusze spotkań wychowawczych z młodzieżą. T.11, Zielona Góra.
 7. Gajewska G., Bazydło – Stodolna K. (2005). Teoretyczno – metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych. T.8, Zielona Góra.
 8. Kelm A. (2000). Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa.
 9. Pilch T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa.
 10. Prace magisterskie prowadzone pod kierunkiem dr hab. Grażyny Gajewskiej, prof. UZ.
 11. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003.
 12. Dostosowana do podejmowanej przez studentów problematyki prac dyplomowych.
 13. Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom.

Literatura uzupełniająca

 1. Dostosowana do podejmowanej przez studentów problematyki prac dyplomowych
 2. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
 3. Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-12-2016 10:42)