SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy terapii pedagogicznej
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-ETP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Aneta Rudzińska-Rogoża
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażyć w elementarną wiedzę na temat objawów specyficznych trudności w uczeniu się oraz podstawowe umiejętności związane z pracą terapeutyczno-wychowawczą.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii ogólnej.

Zakres tematyczny

  1. Pojęcie i wyznaczniki nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka.

2. Symptomatologia specyficznych trudności w uczeniu się.

3. Podstawy pracy terapeutyczno-wychowawczej z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi.

Metody kształcenia

wykład, metoda przypadków, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena przygotowania i aktywnego udziału w ćwiczeniach.

Przygotowanie pracy pisemnej z zakresu treści realizowanych na zajęciach.

Literatura podstawowa

Bognanowicz M. Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. WSiP, Warszawa 1991,

Bogdanowicz M., Adryjanek A. Uczeń z dysleksją w szkole. OPERON, Gdańsk 2004,

Bognadowicz M., Adryjanek A. Uczeń z dysleksją w domu. OPERON, Gdańsk 2007,

Kaja B. Zarys terapii dziecka.

Każdorazowo uaktualniana przez prowadzącego.Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

Literatura uzupełniająca

Hallowell E. M., Ratey J.J., Jak żyć z ADHD, Poznań, 2007

Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. WSiP, Warszawa 1994

Sinica M., Rudzińska – Rogoża A., W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Zielona Góra 2005

Każdorazowo uaktualniana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-12-2016 09:27)