SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej I
Kod przedmiotu 05.7-WP-PPOW-MET1
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Szczęsna-Szeib
 • dr Elżbieta Turska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel główny: Rozbudzenie metaumiejętności oraz umiejętności metodycznych w wymiarze pracy opiekuńczo-wychowawczej:

Cele szczegółowe W: słuchacz: będzie znał teoretyczny kontekst metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, miał świadomość wpływu metod pracy na cechy osobowości wychowanków, będzie wiedział jak kształtować modelowo organizację placówki opiekuńczo-wychowawczej, będzie posiadał wiedzę z zakresu dynamiki procesu grupowego i wykorzystania tej wiedzy w kontekście doboru metod pracy opiekuńczo-wychowawczej, Będzie znał wyznaczniki efektywności procesu opiekuńczo-wychowawczego i będzie potrafił je optymalizować w swojej pracy; Kon.: Poznanie  i adekwatne, refleksyjne zastosowanie metod i form pracy opiekuńczo-wychowawczej; rozwijanie umiejętności przygotowania dokumentacji pracy opiekuńczo-wychowawczej (scenariusze zajęć); uświadomienie indywidualnych zasobów i ograniczeń w pracy opiekuńczo-wychowawczej; rozwijanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki i psychologii ogólnej

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do pracy z grupą: ustalenie kontraktu grupowego, zasady funkcjonowania grup, zasady integracji grupy, dynamika rozwoju grupy.

 2. Podstawowe problemy komunikacji w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Bariery komunikacyjne i ich znaczenie w procesie wychowania. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

 3. Agresja-asertywność –uległość w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wykorzystanie zachowań asertywnych w relacjach wychowawczych.

 4. Prawa dziecka: specyfika poszczególnych praw dziecka, uwrażliwianie na  sytuacje łamania praw dziecka.

 5. Twórcze myślenie. Wykorzystanie metod i form twórczego myślenia w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 6. Grupa jako zwierciadło społeczne. Budowanie tożsamości grupowej.

 7. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem: przyczyny  powstawania stresu, indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem, wykorzystanie metod relaksacji w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Metody kształcenia

Praca w grupach, gry dydaktyczne, inscenizacje, gry symulacyjne, praca z książką, metody ekspresyjne, dyskusja, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, projektowanie ćwiczeń i konspektów zajęć wychowawczo - opiekuńczych. Na ocenę składają się: ocena samodzielnie przygotowanych scenariuszy zajęć wychowawczych (kryteria oceny: formułowanie adekwatnych celów zajęć, dobór odpowiednich do tematu metod i form pracy,  innowacyjność, twórczość)

Literatura podstawowa

 1. Gajewska G. (2009). Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra.
 2. Gajewska G., Doliński A. (2007) Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga, Tom 1, Zielona Góra.
 3. Kamińska U. (2002), Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej. Katowice
 4. Vopel K.W. (1999). Poradnik dla prowadzących grupy. Kielce.
 5. Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom.

Literatura uzupełniająca

 1. Gajewska G., Doliński A., Szczęsna A., Turska E., (2002-2016). Teoretyczno-metodyczne aspekty zajęć wychowawczych z dziećmi i młodzieżą T.1-12, Zielona Góra.
 2. Diemut H. (2002). Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji. Kielce;
 3. Król – Fijewska M. (2007). Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa.
 4. Nęcka E. (1998) Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów, nauczycieli. Kraków; Schenk C. (1996). Relaksacja-sposób na stres, Warszawa.
 5. Vopel K.(2003) Jak pobudzić kreatywność grupy, Kielce.
 6. Oyster C.K. (2002), Grupy, Poznań.
 7. Hamer H.(1994), Klucz do efektywności nauczania, Warszawa.
 8. Dąbrowska-Jabłońska I.(red.) (2006) Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków.
 9. Każdorazowo uaktualniana i przekazywana słuchaczom.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-12-2016 21:43)