SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski - lektorat - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski - lektorat
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-JA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Burchardt
  • mgr Marzena Lachowicz
  • mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
  • mgr Agata Poźniak
  • mgr Barbara Szura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 60
(w tym jako e-learning)
4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie odpowiadającym

poziomowi B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu

umożliwiającym:

Wykorzystanie języka obcego dla potrzeb studiowania, a w szczególności umiejętne korzystanie z różnorodnych obcojęzycznych materiałów źródłowych, mediów, literatury popularnonaukowej i specjalistycznej,

Kontynuację nauki w ramach wybranej specjalizacji na uczelniach zagranicznych,

Wykonywanie pracy zawodowej lub naukowej z wykorzystaniem języka obcego.

Wymagania wstępne

znajomość języka obcego na poziomie B2

Zakres tematyczny

1.     Etapy rozwoju dziecka.

2.     Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w krajach anglojęzycznych.

3.     Typy uczniów i sposoby pracy z nimi.

4.     Zaburzenia mowy, dysleksja, integracja sensoryczna.

5.     Gry i zabawy w nauce języka obcego.

6.     Strategie uczenia się i nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III.

7.     Metody rozwijania kreatywności u dzieci.

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna, dyskusja, praca z tekstem naukowym w j. obcym, praca w grupach, burza mózgów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Metody weryfikacji efektów kształcenia to: dwa kolokwia pisemne w semestrze zawierające pytania otwarte i zamknięte i uzyskanie minimum 50% prawidłowych odpowiedzi; student otrzymuje ocenę z kolokwium wg następujących progów punktowych: 50-60% dostateczny, 61-70% dostateczny plus, 71-80% dobry, 81-90% dobry plus, 91-100% bardzo dobry; kartkówki: progi punktowe j.w.; aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen.

Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Intermediate, Oxford University Press, 2009.

Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper intermediate, Oxford University Press, 2009.

Bell J., Gower R., Matters Upper intermediate, Longman, 2001.

Davies P. A., Falla T., FCA Result, Oxford University Press, 2008.

Jones L., New Progress to First Certificate, Cambridge University Press, 2003.

Cieślak M., English Special, repetytorium leksykalno-tematyczne, Wagros, 2007.

Cieślak M., English, repetytorium leksykalno-gramatyczne, Wagros, 2009.

Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan, 2003.

Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1997.

Longman Dictionary of Contemporary English, Longman, 2004.

Matejko I., John-Jankowska B., A Selection of Sociological Problems in English, Tychy 2006.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 12:34)