SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia uczenia się dziecka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia uczenia się dziecka
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-PUD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest przygotowanie studenta do pracy w z małymi dziećmi w oparciu o najnowsza wiedze z karesu psychologii poznawczej, rozwojowej oraz psychologii uczenia się.

Wymagania wstępne

Brak lub podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwoju

Zakres tematyczny

Podstawowe procesy poznawcze zaangażowane w naukę. Specyfika uczenie się małego dziecka i dziecka w okresie wczesnoszkolnym. Motywacja małego dziecka do nauki. Rozwój językowy.

Metody kształcenia

Praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, projekty, opis przypadku, dyskusja, wykład. Praca o charakterze warsztatowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z pracy pisemnej, opracowania przypadku oraz aktywności.

Literatura podstawowa

P.H. Lindsay,D.A.  Norman, Procesy przetwarzania informacji u człowieka, Warszawa 1991, PWN.

D. Boyd, H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2008, Wyd. Zysk i S-ka.

G. Mietzel,  Wprowadzenie do psychologii, Gdańsk 2008, GWP.

I. Kurcz, Psycholongwistyka, Warszawa 1976, PWN.

Literatura uzupełniająca

S. Lehrl, Trening pamięci, Katowice 2000, Videograf II.

J. Iluk, Jak uczyć małe dzieci języków obcych? Katowice 2002, Gnome.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 18:52)