SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fonetyka języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fonetyka języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-FJN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest opanowanie i/lub doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w zakresie wymowy, jak również poznanie podstawowej terminologii fonetycznej i zasad wymowy języka niemieckiego. Szczególny nacisk położony będzie na opanowanie bądź odświeżenie wiadomości na temat różnic w systemie wymowy języka polskiego i niemieckiego, analizę i profilaktykę najczęściej pojawiających się błędów popełnianych przez Polaków uczących się języka niemieckiego. W ramach zajęć przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego istotnym elementem zajęć będą elementarne zasady dydaktyki fonetyki języka niemieckiego w nauczaniu dzieci

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

·         zasady niemieckiego akcentu wyrazowego, zdaniowego, melodii zdaniowej;

·         system wokaliczny języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem samogłosek napiętych/nienapiętych, samogłosek e, ö, ü;

·         system spółgłosek polskich i niemieckich w ujęciu konfrontatywnym;

·         dyftongi;

·         transkrypcja fonetyczna i jej praktyczne zastosowanie.

Metody kształcenia

opis wyjaśniający, klasyfikujący, uzasadniający, techniki wspomagające rozróżnianie i produkowanie głosek w języku niemieckim, dyskusja, inscenizacja, portfolio, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

- Systematyczna kontrola opanowania poprawnej wymowy.

- Ocena przygotowania i prezentacji tekstów w ramach projektu fonetycznego.

- Test sprawdzający pod koniec semestru.

Literatura podstawowa

1.      Dieling H., Hirschfeld U., Phonetik lehren und lernen, Berlin 2000.

2.      Domińczak H., Wymowa w nauce języka niemieckiego, Warszawa 1993.

3.      Hirschfeld U., Reinke K., Stock E. (red.), Phonothek intensiv. Aussprachetraining, Berlin 2007.

4.      Stock E., Deutsche Intonation, Leipzig 1998.

5.      Stock E., Hirschfeld U., Phonothek. Lehr- Übungsmaterial zur deutschen Phonetik, Leipzig 2000.

6.      Tertel R. K., Wymowa niemiecka, Warszawa 1971.

 

Literatura uzupełniająca

1.      Deutsches Aussprachewörterbuch, Berlin 2009.

2.      Duden, t. 6. Das Aussprachewörterbuch, Mannheim 2005.

3.      Rausch R., Rausch I., Deutsche Phonetik für Ausländer, Berlin 1993.

4.      Rues B. [et al.], Phonetische Transkription des Deutschen. Ein Arbeitsbuch, Tübingen 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 12:58)