SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gramatyka praktyczna języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gramatyka praktyczna języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-GPJN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest opanowanie i/lub doskonalenie podstawowych elementów systemu gramatycznego języka niemieckiego w zakresie fleksji, składni oraz słowotwórstwa, z elementami strategii pomocnych w samodzielnym uczeniu się języka niemieckiego, diagnozowaniu i korygowaniu błędów językowych popełnianych przez dzieci i uczniów.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

·         Odmienne i nieodmienne części mowy w języku niemieckim

·         Fleksja i deklinacja w języku niemieckim

·         Czasowniki regularne i nieregularne, proste i złożone, czasowniki modalne

·         Budowa zdań, szyk wyrazów w zdaniach podrzędnie złożonych

·         Podstawy słowotwórstwa w języku niemieckim.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, klasyfikujący, oparty na zasadzie indukcji i dedukcji w tworzeniu i rozpoznawaniu form gramatycznych, praktyczne wykorzystywanie poszczególnych form gramatycznych w komunikacji językowej,  dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z ćwiczeń: metody weryfikacji efektów kształcenia to:

- Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

- Pozytywne zaliczenie testów sprawdzających opanowanie materiału w trakcie oraz na końcu semestru.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych w semestrze

Literatura podstawowa

Buscha, Anne / Szita, Szilvia (2013): Begegnungen. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. (Grammatik in Übersichten) Schubert Verlag, Leipzig.

Braun, Birgit / Dengler, Stefanie (u.a., 2014): Mittelpunkt Neu. B1+ (Referenzgrammatik). Klett Verlag, Stuttgart.

Lübke, Diethard (1995): Wortarten Lernen und Üben. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main.

Lübke, Diethard (1995): Verben Lernen und Üben. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main

Lübke, Diethard (1995): Satzglieder, Sätze Lernen und Üben. Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main

Literatura uzupełniająca

Schulz, Hans / Sundermeyer, Wilhelm (1995): Deutsche Grammatik für Ausländer. Grammatik und Übungsbuch. Max Hueber Verlag. Ismaning.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 13:22)