SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Niemieckojęzyczna literatura dla dzieci - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Niemieckojęzyczna literatura dla dzieci
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-NLD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marta Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z licznie reprezentowaną i niejednorodną grupą tekstów z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży biorąc pod uwagę zarówno rozwój historyczny tej grupy tekstów jak i najnowsze tendencje oraz gatunki (post)modernistycznej literatury dla dzieci.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Geneza pojęcia literatury dla dzieci i młodzieży; początki literatury dla dzieci, literatura Oświecenia – pomiędzy pedagogiką a estetyką, Romantyzm i romantyczne utopie dzieciństwa, ożywienie poezji ludowej – rymy dziecięce, wiersze, piosenki, baśnie i opowiadania fantastyczne; tło historyczno-polityczne połowy XX w.; gatunki i motywy charakterystyczne dla modernistycznej literatury dla dzieci, wybrani autorzy literatury dla dzieci i ich twórczość, analiza wybranych utworów lub ich fragmentów obrazujących omawiane zjawiska.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, projekt, klasyczna metoda problemowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Dobre przygotowanie merytoryczne oraz aktywność studenta na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny łącznej, zaliczenie kolokwium końcowego

Literatura podstawowa

Doderer, Klaus [Hg.]: Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. 4 Bände. Weinheim und Basel 1984.

Ewers, Hans-Heino u.a. [Hg.]: Kinderliteratur im interkulturellen Prozess. Studien zur Allgemeinen und Vergleichenden Kinderliteraturwissenschaft. Stuttgart, Weimar 1994.

Ewers, Hans-Heino: Literatur für Kinder und Jugendliche: Eine Einführung. Stuttgart 2000.

Gansel, Carsten: Moderne Kinder- und Jugendliteratur. Ein Praxishandbuch für den Unterricht. Berlin 1999 (3. Aufl.2003)/4., überarbeitete Auflage 2010.

Tabbert, Reinbert: Kinderbuchanalysen. Autoren – Themen – Gattungen. Frankfurt am Main 1990.

Weinkauff, Gina/ Glasenapp, Gabriele von: Kinder- und Jugendliteratur. Stuttgart 2010.

Literatura uzupełniająca

Ewers, Hans-Heino [Hg.]: Lesen zwischen Neuen Medien und Pop-Kultur: Kinder- und Jugendliteratur im Zeitalter multimedialen Entertainments (Jugendliteratur - Theorie und Praxis). Weinheim 2002.

Mayr-Kleffel, Verena: Mädchenbücher: Leitbilder für Weiblichkeit. Opladen 1984.

Rank, Bernhard [Hg.]: Erfahrungen mit Phantasie. Analysen zur Kinderliteratur und didaktische Entwürfe. Baltmannsweiler 1994.

Tabbert, Reinbert: Kinderbuchanalysen II. Wirkung – kultureller Kontext – Unterricht. Frankfurt am Main 1991.

 

według bieżących potrzeb

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 13:45)