SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-EHiKKA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu Elementy Historii i Kultury Krajów Anglojęzycznych jest zapoznanie studentów z najważniejszymi aspektami życia polityczno-społeczno-kulturowego Amerykanów i Brytyjczyków. Przedstawienie najważniejszych wydarzeń z historii tych państw ma pozwolić dostrzec i zrozumieć zmieniającą się pozycję polityczno-gospodarczą tych krajów na przestrzeni wieków, a także umożliwić dalsze rozwijanie indywidualnych zainteresowań studenta w zakresie geografii, polityki, kultury, jak również życia codziennego obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Zakres tematyczny

Ogólna charakterystyka USA i Wielkiej Brytanii (położenie geograficzne, klimat i populacja, stolica i główne miasta ), symbole narodowe

Najważniejsze wydarzenia z historii cywilizacji amerykańskiej i brytyjskiej

Podział i zakres działań władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej

Tradycje i narodowe święta

Najważniejsze aspekty dotyczące edukacji i kultury 

Metody kształcenia

Wykład, w tym także wykład konwersatoryjny, prezentacja, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia są: aktywna obecność na wykładach (30% składowej zaliczenia), pracy pisemnej (35% składowej zaliczenia), sprawdzianu (35% składowej zaliczenia).

Ocena końcowa: to ocena pozytywna, która obejmuje treści wykładów.

Literatura podstawowa

Sheerin S., Seath J., White G., Spotlight on Britain, Oxford. 1990.

Stevenson D. K., American Life and Institutions, Stuttgart 1987.

Literatura uzupełniająca

McDowall D., Britain in Close-Up, Harlow 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 14:03)