SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-PiRwNJN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Anna Kubrak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w umiejętność przygotowania i realizacji zajęć językowych z wykorzystaniem śpiewu i technik ruchowych oraz rozwijanie  kompetencji w zakresie nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III). Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Podniesienie sprawności językowej studentów w ramach zajęć warsztatowych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+/B2 ; podstawowe predyspozycje muzyczne i motoryczno-ruchowe.

Zakres tematyczny

Zabawa muzyczno-ruchowa jako forma nauczania języka niemieckiego we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Zajęcia warsztatowe – praktyczne ćwiczenia poprawiające dykcję i usprawniające wymowę w języku niemieckim (rymowanki, kombinacje wyrazowe i zdaniowe, ćwiczenia oddechowe); ćwiczenia wskazujące na ścisłą korelację pomiędzy ruchem a słowem (TPR - metoda reagowania całym ciałem) oraz ćwiczenia łączące te elementy w procesie nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Podstawy procesu komunikowania: psychologiczne aspekty procesu komunikowania we wczesnym okresie rozwoju dziecka.

Metody kształcenia

Zajęcia praktyczne o charakterze warsztatowym – instruktaż i praca własna (indywidualna i w grupie), ćwiczenia muzyczne i ruchowe,  zabawy inscenizacyjne, prezentacje, posługiwanie się literaturą fachową.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 Ocena aktywności na zajęciach – 25 %

1.     Ocena umiejętności praktycznych – 50 %

2.     Realizacja zadania indywidualnego – 25 %

 

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią ważoną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,

Warszawa 2005

Uwe Kind, Erika Broschek; Deutschvergnügen – Deutschlernen mit Rap und Liedern, Langenscheidt

Mein Liederbuch, Deutsche Volkslieder mit Harmonie-Bezeichnung; Zusammengestellt von Albert Kranz,

Harmonie-Bezeichnung: Erich Krämer.

Piosenki na lekcji języka niemieckiego, „Języki Obce w Szkole”, Nr 6/200, s.87

Wagner D. Zeigler P.; Mit Liedern lernen; Verlag für Deutsch, München.

Kind U.; Eine kleine Deutschmusik; Langenscheidt.

Literatura uzupełniająca

Andrzejewska E., Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej,

Języki Obce w Szkole, 2008

Porczyk Fromowitz A., Rady dla początkującego nauczyciela wczesnego nauczania języków obcych, Języki Obce w Szkole, 2010, 2, s. 79-81

Piosenki na lekcji języka niemieckiego, „Języki Obce w Szkole”, Nr 6/200, s.87

Kindergedicht, Kindergedichte-Gedicht für alle Fälle z.B. Kindergedichte mit viel Spaß, Kinderreime u.- lieder, Kindersprachspiele u. – rätsel, Fabel in Gedichtform

www.gedichte-fuer-alle-faelle.de/kindergedichte

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 17:18)