SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt edukacyjny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt edukacyjny
Kod przedmiotu 05.1-WP-NJOEPiW-PE
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Specyfika, cel i zasady projektu pedagogicznego. Etapy pracy nad projektem pedagogicznym. Warsztat pisarski nauczyciela – badacza. Precyzowanie problemów pedagogicznych. Określanie metod, technik konstruowania projektu pedagogicznego.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z pedagogiki specjalnej, psychologii, elementarnej edukacji językowej, wczesnego nauczania języka obcego

Zakres tematyczny

Specyfika studiów nad literatura przedmiotu. Zasady i rodzaje poznania naukowego. Cele i zadania poznania teoretycznego. Procedura poznawania piśmiennictwa specjalistycznego. Problemowe tezy z literatury przedmiotu. Metody studiów nad literaturą przedmiotu. Pojęcie i klasyfikacja metod, technik i narzędzi pedagogicznych. Wyjaśnienie stanu wiedzy o przedmiocie studiów. Analiza tekstów specjalistycznych. Interpretacja publikacji naukowych. Uogólnianie danych ze studiów literatury oraz wnioski i postulaty. Specyfika, cel i zasady badań pedagogicznych. Etapy  pracy nad projektem pedagogicznym. Warsztat pisarski nauczyciela – badacza. Projektowanie pracy pedagogicznej do wczesnego nauczania języka obcego dzieci.

Metody kształcenia

praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, projektowanie pedagogiczne, działanie w praktyce.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium  zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia)i dyskusji studentów (25%składowej zaliczenia) oraz wykonania poniżej podanych zadań (50% składowej zaliczenia):

1) opracowanie teoretyczne przyjętego zagadnienia

2) zaprojektowanie pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie wczesnego nauczania języka obcego.

Literatura podstawowa

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Krak1 2000;

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1977

Literatura uzupełniająca

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995;

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Olczak (ostatnia modyfikacja: 11-12-2016 18:28)