SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Koncepcja inteligencji wielorakich a Plan Daltoński - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Koncepcja inteligencji wielorakich a Plan Daltoński
Kod przedmiotu 05.1-WP-PMiPD-KIW
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
  • dr Anetta Soroka-Fedorczuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z koncepcją inteligencji wielorakich, porównywanie koncepcji inteligencji wielorakich H.Gardnera z kształceniem według planu daltońskiego, porządkowanie i klasyfikowanie zadań zgodnie z typem inteligencji, projektowanie zadań do samodzielnego wyboru zgodnie z typem inteligencji.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu historii wychowania oraz dydaktyki twórczości.

Zakres tematyczny

1.Zapoznanie z koncepcją inteligencji wielorakich i jej autorem. Analiza wartości koncepcji dla organizacji kształcenia wg planu daltońskiego.

2. Zadania do samodzielnego wyboru w planie daltońskim i możliwości ich odnoszenia do ośmiu typów inteligencji.

3. Tworzenie bazy zadań odwołujących się do inteligencji językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej.

4. Tworzenie bazy zadań odwołujących się do inteligencji przyrodniczej, logiczno- matematycznej, wizualno-przestrzennej.

5. Tworzenie bazy zadań odwołujących się do inteligencji muzycznej i kinestetyczno-ruchowej.

Metody kształcenia

Praca z książka i innymi źródłami wiedzy, dyskusja, mapy myśli, drzewo decyzyjne, analiza SWOT, metoda biograficzna

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pisemnych zadań w formie map myśli, drzewa decyzyjnego, schematu do analizy SWOT. Przygotowanie zadań (samodzielnego wyboru) odwołujących się do wybranego typu inteligencji. Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z wykonanych zadań.

Literatura podstawowa

1.H.Gardner, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Poznań 2002.

2. R. Rohner, H.Wenke, Pedagogika Planu Daltońskiego, Wydawnictwo SORMAN, Łódź 2011.

 

 

 

 

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-03-2017 13:00)