SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rozwój psychiczny człowieka: dynamika, czynniki kształtujące. Wieloczynnikowy, interakcyjny model powstawania zaburzeń rozwoju psychicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rozwój psychiczny człowieka: dynamika, czynniki kształtujące. Wieloczynnikowy, interakcyjny model powstawania zaburzeń rozwoju psychicznego
Kod przedmiotu 05.6-WP-TZZAOD-RPCz
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych procesów rozwojowych zachodzących w ciągu życia na etapie dorastania i dorosłości, jego przebiegu normatywnego oraz czynników wpływających na jego zaburzenia. Ponadto zakłada się wykształcenie umiejętności poprawnej obserwacji i interpretacji zjawisk rozwojowych i powiązaniem ich z różnymi obszarami pracy wychowawczo  - teoretycznej. Realizacja treści przedmiotu pozwoli dostrzec i docenić znaczenie podejścia rozwojowego w terapii zaburzeń.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z psychologii ogólnej

Zakres tematyczny

Cele i zakres psychologii rozwoju wciągu życia

Podejście wieloczynnikowe, kontekstualne i interakcyjne w rozumieniu procesów rozwojowych

Różne ujęcia zadań rozwojowych w ciągu życia

Normatywne wydarzenia krytyczne i rola kryzysów w rozwoju

Mechanizmy i skutki powstawania zachowań patologicznych

Czynniki ryzyka i czynniki wspomagające rozwój - analiza wybranych środowisk i problemów rozwojowych (wyuczona bezradność, agresja)

Metody kształcenia

Warsztat, praca w grupach, dyskusja, praca na przypadkach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Analiza wybranej sytuacji rozwojowej. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min.70% punktów w pracy projektowej.

Literatura podstawowa

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka, 2004

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo "Scholar", 2000

Miluska J., Psychologia rozwiązywania problemów społecznych, Poznań: Bonami, 1998

Zimbardo P., R. Gerrig, Psychologia i życie, PWN, Warszawa, 2006/2011

Literatura uzupełniająca

Ellison K., The mommy brain. How motherhood make us smarter. New York: Basic Book, 2005

Farnicka M., Ewolucja czy rewolucja? Wydawnictwo UZ, Zielona Góra, 2011

Galas B., Pokolenie chaosu i nadziei. Socjalizacja w warunkach zmiany społecznej [w:] Kwiecińska R. Szymański, M. (red.) Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem,  Kraków: Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Pedagogicznej, 2001

Gałażewska E., Asymetria kulturowa ewaluacji płci – podstawowe dychotomie: natura/kultura, sfera prywatna/sfera publiczna, reprodukcja/produkcja [W:] Kuczyńska A., Dzikowska K. (red.), Zrozumieć płeć – studia interdyscyplinarne, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001

Gurba E., Wczesna dorosłość [W:] Harwas–Napierała B., Trempała J.  (red.), Psychologia rozwoju człowieka (t.2). Warszawa: PWN, 2000

Harwas–Napierała B., Rodzina jako kontekst rozwojowy jednostki [W:] Trempała J. (red.) Rozwijający się człowiek w zmieniającym się świecie, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1995

Harwas–Napierała B., Przygotowanie młodzieży do dorosłości – niektóre uwarunkowania rodzinne. Człowiek i Społeczeństwo, XIV, 1996

Harwas–Napierała B., Modele ról płciowych i ich psychologiczne konsekwencje dla małżeństwa i rodziny.[W:] Liberska H., Matuszewska M. (red.), Małżeństwo: męskość – kobiecość, miłość, konflikt, Poznań: Humaniora, 2001

Rostowska T., Rozwojowe aspekty jakości życia rodzinnego [W] T. Rostowska (red.). Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, 2006

Tyszka J., Kryzys tożsamości a przemiany kultury [W] [red] B. Harwas – Napierała, H. Liberska, Tożsamość i współczesność, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007

Tyszkowa M., Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturyzacji i restrukturyzacji doświadczenia [W:] Tyszkowa M. (red.) Rozwój człowieka w ciągu życia, Warszawa: PWN, 1988

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-03-2017 17:04)