SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia społeczna w coachingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna w coachingu
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-PSwC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 18
(w tym jako e-learning)
1,2
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Student  zapoznaje się z wiedzą w zakresie psychologii społecznej; zna specyfikę i kierunki jej rozwoju oraz wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych, analizowania zjawisk społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości; ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako jednostce działającej w strukturach społecznych i organizacyjnych. Zna ogólne i szczegółowe mechanizmy wywierające wpływ na zachowania społeczne; rozumie zjawiska społeczne w kontekście projektowania zadań coachingowych dla grup i organizacji.

Student posługując się specjalistyczną terminologią psychologiczną potrafi obserwować, interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne; wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas sesji coachingowych; posiada umiejętność samodzielnego rozpoznawania i interpretacji zachowań człowieka, formułowania własnych opinii, stawiania hipotez badawczych i ich weryfikowania.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Przedmiot psychologii społecznej. Historia psychologii społecznej.  Związki psychologii społecznej z innymi dyscyplinami nauki i subdyscyplinami psychologii przy szczególnym zwróceniu uwagi na coaching. Sytuacja społeczna. Teoretyczne podstawy interpretacji zjawisk społecznych. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach społecznych. Metody badań psychologii społecznej. Aspekty etyczne badań psychologii społecznej. Koncepcje dotyczące natury ludzkiej. Wiodące teorie psychologii społecznej (teoria atrybucji, dysonansu poznawczego, społecznego uczenia się i modelowania). Interakcja i wywieranie wpływu. Komunikacja społeczna. Agresja jako zjawisko i problem społeczny. Grupa społeczna. Atrakcyjność interpersonalna. Zachowania prospołeczne. Konformizm i nonkonformizm. Stereotypy, uprzedzenia, stygmatyzacja. Teorie socjalizacji. Możliwości wykorzystania dorobku psychologii społecznej w praktyce. 

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, eksperyment, krytyczna ocena i analiza

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z egzaminu w formie ustnej lub pisemnej.

Literatura podstawowa

Aronson E., Wilson T., Akert R. (2006). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań.

Cialdini R. (1994). Wywieranie wpływy społecznego. Gdańsk.

Wojciszke B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa

Literatura uzupełniająca

Griffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk:

Leary M. (2003). Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji. Gdańsk

Meyers M. (2004). Psychologia społeczna. Poznań

Nęcki Z. (2000). Komunikacja międzyludzka. Kraków

Pease A. (2005). Mowa ciała. Kielce.

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 15:21)