SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia rozwoju człowieka a coaching - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia rozwoju człowieka a coaching
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-PRZaC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 18
(w tym jako e-learning)
1,2
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o przedmiocie badań psychologii rozwoju człowieka, kluczowych pojęciach i teoriach rozwoju psychicznego, oraz ukształtowanie podstawowych schematów myślenia o zjawisku rozwoju psychicznego jednostki w kontekście pracy z klientem indywidualnym lub pracy trenerskiej z grupą w różnych poziomach wiekowych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawowe problemy na temat: (a) natury zmian rozwojowych (ilość-jakość, ciągłość-skokowość, ukierunkowanie-brak ukierunkowania, parcjalność-globalność, specyficzność dziedziny rozwoju itp.), oraz (2) mechanizmów powstawania zmian rozwojowych (dziedziczenie-środowisko a dojrzewanie-nabywanie doświadczeń; geny a środowisko w ciągu życia). Uniwersalność i normatywność a wyjątkowość i indywidualność zmian w psychicznym rozwoju człowieka. Rozwój jako proces zmian wielowymiarowych i wielokierunkowych, dokonujących się w ciągu całego życia w zależności od indywidualnych i środowiskowych zasobów, którymi jednostka dysponuje w swych aktywnych interakcjach z otoczeniem. Przywiązanie, empatia, role społeczne. Wybrane teorie rozwoju osobowości. Wybrane zagadnienia związane z nietypowym przebiegiem rozwoju psychicznego.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formą weryfikacji efektów kształcenia  będzie -test 20 – itemowy z kafeterią odpowiedzi (jedna odpowiedź prawidłowa). Zliczenie uzyska student uzyskujący minimalnie 60% punktów.

Literatura podstawowa

1.     Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2001). Psychologia rozwoju człowieka, tom 2 i 3,  Warszawa: PWN

2.     Przetacznik-Gierowska M. i Tyszkowa M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka, tom 1. Warszawa: PWN.

3.     Schaffer, H.R. (2006). Rozwój społeczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Literatura uzupełniająca

Turner, S. J. i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP
Vasta, R, Haith, M.M. i Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 15:16)