SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstruktywne komunikowanie się w coachingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstruktywne komunikowanie się w coachingu
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-KKswC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Maria Żochowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania jest teoretyczne zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami komunikacji interpersonalnej. Dostarczenie wiedzy dotyczącej barier komunikacyjnych oraz metod efektywnej komunikacji. Wyposażenie studentów w umiejętności komunikowania się w relacji interpersonalnej, rozpoznawania barier komunikacyjnych, wykształcenie umiejętności korzystania z narzędzi komunikacji. Uwrażliwienie na istotę relacji interpersonalnej w kontakcie z klientem, uświadomienie poziomu własnej wiedzy i umiejętności w obrębie tematyki komunikacji interpersonalnej, profesjonalizm podczas wchodzenia w relacje interpersonalne.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Model komunikacji interpersonalnej (definicja, elementy procesu komunikacji). Podstawy komunikacji werbalnej - aktywne mówienie i słuchanie oraz komunikacji niewerbalnej – postawa ciała, mimika twarzy itp. Wybrane bariery w komunikacji interpersonalnej. Komunikacja dwustronna oraz w obszarze emocji. Wybrane techniki asertywnej komunikacji i pojęcie komunikatu JA. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych i rola negocjacji. Umiejętność oddzielenia interpretacji i opinii od faktów i zachowań. Informacja zwrotna (definicja, rola, zasady udzielania informacji zwrotnej).

Metody kształcenia

Dyskusja, prezentacje multimedialne, praca z książką, praca w grupach, metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z aktywności oraz zaliczenia kolokwium w formie ustnej lub pisemnej

Literatura podstawowa

  1. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.
  2. Steciwko A., Barański J., Porozumie nie się lekarza z pacjentem i jego rodziną, Wrocław 2012.
  3. McKay M., Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001.
  4. Kozyra B., Komunikacja bez barier. Warszawa 2008.
  5. Adler R.B., Rosenfeld L.B, Proctor R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Kurcz I., Język i komunikacja ,w: Strelau J. Psychologia ogólna t. 2, Gdańsk 1999..
  2. Aronson E., Akert R., Wilson T., Psychologia społeczna, Poznań 1997.
  3. Cooper P.J. , Sprawne porozumiewanie się, Warszawa 1994.
  4. Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 03-02-2017 15:19)