SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Emocje, motywacje, potrzeby i wartości w coachingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Emocje, motywacje, potrzeby i wartości w coachingu
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-EMPiWwC-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Maria Żochowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 18
(w tym jako e-learning)
1,2
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Nadrzędnym celem wykładu jest zrozumienie roli emocji i motywacji w życiu człowieka. Zajęcia stanowią kompendium wiedzy, swoisty przegląd ogólny jak i omówienie wybranych szczegółowych, aczkolwiek ważnych tudzież ciekawych zjawisk psychologicznych w tych obszarach. W ramach zajęć studenci będą mieć możliwość zapoznania się ze znaczeniem wartości oraz potrzeb człowieka, a co za tym idzie odkrycia roli talentów, predyspozycji i potencjalnych dróg rozwoju. Szczególny nacisk zostanie położony rozwinięcie, niezbędnych w pracy coacha, umiejętności w zakresie wykorzystania wiedzy na temat procesów emocjonalnych i motywacyjnych do wyjaśniania realnych zjawisk i problemów.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Podstawowe zagadnienia dotyczące procesów emocjonalnych: skąd się biorą emocje, jaka jest ich geneza, jakie są typy emocji, jakie są konsekwencje wzbudzenia emocji dla funkcjonowania człowieka, na czym polega funkcja motywacyjna emocji, emocje świadome vs. nieświadome.

Psychologiczne koncepcje emocji oraz społeczny kontekst rozwoju emocji. Funkcje emocji i ich ekspresja. Emocje i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka: pojęcie dobrostanu psychicznego, dojrzałość emocjonalna, inteligencja emocjonalna, radzenia sobie ze stresem.

Podstawowe zagadnienia dotyczące procesów motywacyjnych: jakie są różnice między motywacją, potrzebą, popędem, celem, jakie są typy motywacji, na czym polegają konflikty motywacyjne, rola motywacji nieświadomych, standardy wartościowania i mechanizmy samokontroli, motywacje wyższego rzędu i motywacje prospołeczne.

Motywacja a procesy emocjonalne. Emocje spójne i niespójne z celami. Wartości i potrzeby. Znaczenie umiejętności interpersonalnych, zasobów, wartości, przekonań i postaw w pracy coacha.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady kończą się sprawdzianem pisemnym. Minimalny próg procentowy do uzyskania pozytywnej oceny wynosi 70%.Ocena wystawiana jest na  podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywnego udziału w dyskusjach  i oceny z  kolokwium zaliczeniowego.

Literatura podstawowa

  1. Franken Robert (2012). Psychologia motywacji. Gdańsk, GWP
  2. Haviland-Jones Jeannette M., Lewis Michael (2005). Psychologia emocji, Gdańsk, GWP
  3. Oatley K., Jenkins J. M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
  4. Franken R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca będzie na bieżąco przedstawiana na wykładach

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 03-02-2017 15:14)