SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kreatywny potencjał pracownika - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kreatywny potencjał pracownika
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-KPP-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy w obszarze twórczości i kreatywności, skłonienie ich do wykorzystania wiedzy w praktyce do rozwoju potencjału kreatywnego własnej osoby i współpracowników.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcie kreatywności w psychologii i naukach pokrewnych. Psychologiczne koncepcje myślenia twórczego. Myślenie dywergencyjne i konwergencyjne. Rozwój kreatywnego potencjał człowieka w całokształcie życia. Blokady kreatywności. Metody wspierania kreatywności młodzieży i osób dorosłych. Pomiar kreatywności, elementy treningu myślenia twórczego.  Kreatywność jako podstawa innowacyjności.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny;

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin forma ustna lub pisemna do wyboru (do ustalenia przez prowadzącego wraz z grupą), egzamin obejmuje odpowiedź studenta na trzy pytania, sformułowane w oparciu o prezentowane podczas wykładu treści teoretyczne i problemowe.  

Literatura podstawowa

Nęcka E., „Psychologia twórczości”, GWP, Gdańsk, 2005.

Guilford  J.P. Natura inteligencji człowieka, PWN, Warszawa, 1978.

Sternberg R. (1996), Successfull Intelligence, London .

Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów,m GWP, Gdańsk, 2003.

Literatura uzupełniająca

Nosal Cz., (red.), Twórcze przetwarzanie informacji, Delta, Wrocław, 1992.

Nosal Cz., Psychologia myślenia i działania menadżera, AKADE, Kraków 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 06-02-2017 12:27)