SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki kształtowania lojalnego pracownika (integracja) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki kształtowania lojalnego pracownika (integracja)
Kod przedmiotu 14.4-WP-SWzMPPO-TKLPI-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z instrumentami służącymi budowaniu poczucia jedności zespołu. Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę pozwalającą na identyfikację potrzeb grupy, oraz poziomu spójności grupy.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Integracja grupy pracowniczej: cele, techniki, zalety i wady; informacje diagnostyczne wynikające z zachowań podczas spotkań integracyjnych, eventy: cele, techniki, formy; team building, outdoor; poziomy integracji, pomiar poziomu integracji, rozpoznawanie potrzeb grupy pracowniczej, dopasowanie technik integracyjnych do wybranych grup

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

1.      Bączek J., „Psychologia eventów”, Wydawnictwo STAGEMAN Polska, Warszawa, 2011

2.      Rogers J., “Coaching”, GWP, Gdańsk, 2010

3.      Jachimska M., „Grupa bawi się i pracuje”, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych 1994

4.      Nęcka E., „Psychologia twórczości”, GWP, Gdańsk, 2005

Literatura uzupełniająca

1.      Bednarek Krzysztof : Jak przeprowadzić sesję integracyjną? : materiał pomocniczy dla prowadzących. Wyd. 2 zm. i poszerz. Katowice: WOM, 1999.

2.      Szczepanik Rafał : Budowanie zespołu : przygotowywanie i prowadzenie szkoleń outdoor. Gliwice: „Helion”, cop. 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 15:46)