SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Specyfika patologii organizacyjnych w różnych zawodach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Specyfika patologii organizacyjnych w różnych zawodach
Kod przedmiotu 14.4-WP-SWzMPPO-SPOwRZ-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Stres, wypalenie zawodowe, mobbing - profilaktyka patologii organizacyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą problemu patologii organizacyjnych typowych dla określonych zawodów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Definicja zachowań patologicznych w organizacji, źródła i przyczyny nieakceptowanych zachowań pracowników, patologia w miejscu pracy, dyskryminacja w pracy, problemy bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego w procesie pracy, zagadnienia dotyczące oceny pracowników, problematyka dotycząca stresu w pracy, problematyka wpływu uzależnień na pracę, problem wypalenia zawodowego i satysfakcji z pracy, mobbing, wykorzystywanie seksualne, patologiczna rywalizacja, uzależnienia, przemoc i agresja w miejscu pracy. Obszary zawodowe: wojsko, edukacja, środowisko artystyczne, medyczne środowisko pracy i inne.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z tekstem, metoda przypadków, inscenizacja, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja, metody ekspresyjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną. Ocena na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta – praca z tekstem (analiza przypadków), jak również, na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta w pracy zespołowej oraz (do wyboru w wyniku ustalenia prowadzącego i studentów) uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego treści prezentowane na ćwiczeniach lub przygotowanie pracy pisemnej na ustalony wraz z prowadzącym temat.

Literatura podstawowa

1.      Chmiel N., red., Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003,

2.      Killinger B., „Pracoholicy. Szkoła przetrwania”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2007,

3.      Guerreschi C., „Nowe uzależnienia”, Wydawnictwo Salwator, 2010

4.      Suwaj J., „Patologie w  administracji publicznej”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2009

5.      Kozak S., „Patologie w środowisku pracy”, Difin, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca

1.      Litzke S., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007 

2.      Stocki R., Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 09-02-2017 15:08)