SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Film i teatr w dziennikarstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Film i teatr w dziennikarstwie
Kod przedmiotu 08.9-WH-DiksD-FiT-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Kamila Gieba
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: Student posiada wiedzę na temat wybranych elementów teorii i praktyki filmowej i teatralnej oraz krytyki i publicystyki filmowej i teatralnej; zna terminologię niezbędną w pracy dziennikarza filmowego i teatralnego oraz podstawy warsztatu dziennikarza filmowego i teatralnego.

Umiejętności: Student posiada umiejętność zastosowania wiedzy na temat filmu i teatru w pracy dziennikarskiej, samodzielnie planuje i realizuje projekty dziennikarskie dotyczące filmu i teatru, redaguje teksty dziennikarskie dotyczące filmu i teatru.

Kompetencje: Student docenia rolę wiedzy o teoriach i praktykach filmowych i teatralnych w tworzeniu kulturowego dziedzictwa światowego, państwowego, regionalnego, jest świadomy opiniotwórczej roli mediów, czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Podstawowe elementy kompozycyjne w filmie. Tworzywa i komponenty obrazu filmowego. Wybrane gatunki filmowe. Współczesne praktyki filmowe i teatralne, ich miejsce w życiu kulturalnym (m.in. przeglądy, festiwale, nagrody, najważniejsze instytucje kultury promujące sztukę filmową i teatralną). Odmiany krytyki filmowej i teatralnej. Gatunki krytyki i publicystyki filmowej i teatralnej. Literacka i teatralna teoria dramatu. Tworzywa i komponenty widowiska teatralnego. Różnice i podobieństwa między językiem teatru i filmu. Miejsce teatru we współczesnym życiu kulturalnym. Analiza wybranych filmów i widowisk, przygotowanie do zredagowania pracy pisemnej.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, rozmowa nauczająca, referat, dyskusja, studium przypadku, praca z tekstem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat wybranego dzieła filmowego lub teatralnego, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, czterokrotne uczestnictwo w seansach filmowych lub wyjście do teatru.

Literatura podstawowa

 1. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.
 2. A. Helman, Strategie krytyki filmowej, „Kino” 1989, nr 12.
 3. A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.
 4. H. Markiewicz, Dramat a teatr w polskich dyskursach teoretycznych, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, tom 1, red. J. Delger, Wrocław 2003.
 5. J. Płażewski, Język filmu, Warszawa 2008.
 6. Słownik filmu, red. R. Syska, Kraków 2006.
 7. Słownik teatru, red. D. Kosiński, Kraków 2006.
 8. Współczesny teatr i film wobec wyzwań nowych mediów, red. B. Oleszek, M. Wiśniewska, Toruń 2015.
 9. Wybrane artykuły krytyczne i publicystyczne dotyczące najnowszych realizacji filmowych i teatralnych.

Literatura uzupełniająca

 1. T. Elsaesser, M. Hagerer, Teoria filmu. Wprowadzenie przez zmysły, przeł. K. Wojnowski, Kraków 2015.
 2. W. Furman, W. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie – specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów 2001.
 3. A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik, Warszawa 2010.
 4. M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Poznań 1994.
 5. Kosiński, Słownik wiedzy o teatrze, Bielsko-Biała 2005.
 6. Niziołek, Polski teatr Zagłady, Kraków 2013.
 7. M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2004.

Uwagi

W przypadku wyboru „lżejszej” formy końcowego zaliczenia przedmiotu kierunkowego, tj. „zwykłego” zaliczenia na ocenę (któremu przypisano mniejszą wartość punktów ECTS) zamiast złożenia pracy pisemnej (wyżej punktowanej), studenci są zobligowani do zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu obieralnego (spośród oferty Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Humanistycznego lub ogólnouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS (uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS jest warunkiem zaliczenia semestru).

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia oraz w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia właściwego semestru.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-01-2018 12:57)