SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt edukacyjny - zajęć wczesnego nuczania języka obcego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt edukacyjny - zajęć wczesnego nuczania języka obcego
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-PED
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Specyfika, cel i zasady projektu pedagogicznego. Etapy pracy nad projektem pedagogicznym. Warsztat pisarski nauczyciela – badacza. Precyzowanie problemów pedagogicznych. Określanie metod, technik konstruowania projektu pedagogicznego.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z pedagogiki specjalnej, psychologii, elementarnej edukacji językowej, wczesnego nauczania języka obcego

Zakres tematyczny

Specyfika studiów nad literatura przedmiotu. Zasady i rodzaje poznania naukowego. Cele i zadania poznania teoretycznego. Procedura poznawania piśmiennictwa specjalistycznego. Problemowe tezy z literatury przedmiotu. Metody studiów nad literaturą przedmiotu. Pojęcie i klasyfikacja metod, technik i narzędzi pedagogicznych. Wyjaśnienie stanu wiedzy o przedmiocie studiów. Analiza tekstów specjalistycznych. Interpretacja publikacji naukowych. Uogólnianie danych ze studiów literatury oraz wnioski i postulaty. Specyfika, cel i zasady badań pedagogicznych. Etapy  pracy nad projektem pedagogicznym. Warsztat pisarski nauczyciela – badacza. Projektowanie pracy pedagogicznej do wczesnego nauczania języka obcego dzieci.

Metody kształcenia

praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, projektowanie pedagogiczne, działanie w praktyce.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Seminarium  zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia)i dyskusji studentów (25%składowej zaliczenia) oraz wykonania poniżej podanych zadań (po 10% składowej zaliczenia):

1) opracowanie teoretyczne przyjętego zagadnienia

2) zaprojektowanie pracy pedagogicznej z dzieckiem zdolnym lub 2) zaprojektowanie i przeprowadzenie badań pedagogicznych.

3) Zrealizowanie projektu.

4) Wyciągnięcie wniosków z badań i sformułowanie postulatów dla praktyki pedagogicznej i dalszych badań naukowych.

5) Napisanie pracy dyplomowej.

Literatura podstawowa

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Krak1 2000;

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1977

 

Literatura uzupełniająca

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000;

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995;

Zaczyński W., Praca badawcza

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:02)