SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedeutologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedeutologia
Kod przedmiotu 05.9-WP-PSpP-PEDRO
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
 • dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
 • dr Klaudia Pietrań
 • dr Magdalena Zapotoczna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z kontekstem społeczno-kulturowym roli nauczyciela; różnymi aspektami jego funkcjonowania w zawodzie; głównymi koncepcjami kształcenia nauczycieli. Kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzę do analizy procesów kształcenia i samokształcenia nauczycieli.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza za zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Geneza myśli pedeutologicznej. 2) Nauczyciel w warunkach zmian społecznych i edukacyjnych. 3) Tożsamość zawodowa nauczycieli. 4) Kompetencje zawodowe nauczyciela. 5) Koncepcje kształcenia nauczycieli. 6) Problematyka dokształcania, doskonalenia i samokształcenia nauczycieli. 7) Problem wypalenia zawodowego. 8) Dylematy w zawodzie nauczyciela.

Metody kształcenia

Wykłady

Metody asymilacji wiedzy (dyskusja, pogadanka, prezentacja multimedialna/poster/portfolio), metody  samodzielnego dochodzenia do wiedzy (klasyczna metoda problemowa, burza mózgów).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Zaliczenie wykładów: warunkiem zaliczenia wykładów est aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach (50% ogólnej oceny) oraz opracowanie indywidualnie lub w grupach prezentacji power point/posteru/sporządzenie portfolio (50%).

Ocena z przedmiotu

Ocenę końcową z przedmiotu stanowi ocena z wykładu. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 10
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 20
Łącznie 30 30
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 0
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 1
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

 1. Day C., Rozwój zawodowy nauczycieli. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk 2004.
 2. Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Kraków 2005.
 3. Korczyński S., Obraz nauczyciela w polskiej myśli pedeutologicznej, Opole 1992.
 4. Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.
 5. Lewowicki T., Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Warszawa-Radom 2007.
 6. Nowosad I., Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów, Kraków 2001.
 7. Speck O., Być nauczycielem: trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturalnych, Gdańsk 2005.
 8. Szempruch J., Pedeutologia: studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca

 1. Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń 1997.
 2. Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli: między anomią a autonomią, Gdańsk 2005.
 3. Michalak J. M., Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczyciela: studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2003.
 4. Nauczyciel w świecie współczesnym, red. B. Muchacka, M. Szymański, Kraków 2008.
 5. Nauczyciel, tożsamość, rozwój, red. M. Szymański, Kraków 2007.
 6. Problemy współczesnej pedeutologii: teorie – praktyka – perspektywy, red. D. Ekiert-Oldroyd, Katowice 2003.
 7. Szempruch J., Nauczyciel w zmieniającej się szkole: funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Rzeszów 2001.
 8. W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku, red. E. Kozioł, E. Kobyłecka, Zielona Góra 2002.
 9. Witkowski L., Edukacja i humanistyka: nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak (ostatnia modyfikacja: 22-05-2018 20:37)