SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnoza psychopedagogiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnoza psychopedagogiczna
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-DPSYP
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Janion
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności projektowania i poprawnego przeprowadzania badań służących diagnozie psychopedagogicznej.

Wymagania wstępne

Wstęp do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, wprowadzenie do socjologii, pedagogika rodziny.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Poznawcze podstawy diagnozy: przedmiot diagnozy, typy diagnoz, etapy diagnozy, diagnoza pełna i niepełna. 2) Kontakt diagnostyczny: cechy kontaktu diagnostycznego, wskaźniki prawidłowego i pozornego kontaktu diagnostycznego, techniki nawiązywania i podtrzymywania kontaktu diagnostycznego, opór w kontakcie diagnostycznym i sposoby przezwyciężania go. 3) Etyczne aspekty diagnozy pedagogicznej.

Ćwiczenia

1) Diagnoza sytuacji dziecka w rodzinie. Diagnoza sytuacji socjalno-wychowawczej dziecka w rodzinie. Diagnoza potrzeb dziecka i poziomu ich zaspokojenia w rodzinie. Diagnoza przypadków przemocy wobec dziecka w rodzinie. 2) Diagnoza sytuacji dziecka w szkole. Diagnoza gotowości szkolnej dziecka. Diagnoza sytuacji społecznej w klasie szkolnej. Diagnoza zachowania się dziecka w szkole. 3) Wzory narzędzi diagnostycznych.

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład tradycyjny, prezentacja multimedialna.

Ćwiczenia

Metoda sytuacyjna, metoda przypadków, drama, praca indywidualna, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Kolokwium z progami punktowymi (60%-74% punktów – ocena dostateczna, 75%-89% punktów – ocena dobra, 90%-100% punktów – ocena bardzo dobra.

Ćwiczenia

Praca studenta na zajęciach (25%), realizacja prac zaliczeniowych (25%), kolokwium (50%).

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń. Ocena końcowa z przedmiotu to średnia arytmetyczna oceny z ćwiczeń i wykładów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 60
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2004.
  2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2008.
  3. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca

  1. Badura J., Lepalczyk I., Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987.
  2. Konarzewski S., Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, Warszawa 2000.
  3. Skulicz D., Diagnozowanie pedagogiczne, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. S. Palka, Kraków 1998.
  4. Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Gdańsk 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)