SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Neurologia i psychiatria dziecięca - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Neurologia i psychiatria dziecięca
Kod przedmiotu 12.0-WP-PSpP-NEUPS
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie schorzeń neurologicznych i psychicznych występujących u dzieci.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw anatomii, fizjologii układu nerwowego.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Zaburzenia świadomości (podłoże zaburzeń, podział zaburzeń- jakościowe i ilościowe). 2) Upośledzenie umysłowe (klasyfikacja, epidemiologia, zapobieganie, oddziaływanie leczniczo-rehabilitacyjne). 3) Dziecięce porażenie mózgowe (przyczyny, podział, objawy, postać móżdżkowa, pozapiramidowa, mieszana mózgowego porażenia dziecięcego). 4) Padaczka u dzieci (epidemiologia, podział napadów padaczkowych z uwzględnieniem wieku dziecka, encefalopatie epileptogenne – zespół Westa, zespół Lennoxa-Gastauta, psychopatologia padaczki). 5) Autyzm wczesnodziecięcy (epidemiologia, zespół autystyczny, formy autyzmu, diagnostyka różnicowa, dodatkowe badania diagnostyczne, inne psychozy wczesnodziecięce – zespół Retta, zespól Aspergera). 6) Schizofrenia dziecięca (genetyka psychoz, hipotezy etiologiczne w psychozach dziecięcych). 7) Epizod depresyjny oraz „choroba depresyjna u dziecka” (depresja odnosząca się do wieku dziecka, diagnostyka różnicowa, objawy, epidemiologia).

Ćwiczenia

1) Choroby neurologiczne związane z aberracją chromosomów (zespół Downa, Edwardsa, Patau, zespół kociego krzyku, zespół Klinefeltera, zespół Turnera). 2) Chorobyzakaźne układu nerwowego u dzieci (bakteryjne grzybicze i wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Reya). 3) Choroby demielinizacyjne układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, choroba Schildera, zespół Devica). 4) Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego (ostry niedowład połowiczy u dzieci, zatory, krwotoki wewnątrzczaszkowe, tętniaki, naczyniaki oraz inne wady rozwojowe naczyń mózgowych). 5) Zaburzenia lękowe (lęk i niepokój u dziecka, etiopatogeneza zaburzeń lękowych, manifestacje nerwicowe u dzieci). 6) Zaburzenia hiperkinetyczne (epidemiologia, etiologia zaburzeń hiperkinetycznych, przebieg, rozpoznanie i róznicowanie zaburzeń hiperkinetycznych, psychoedukacja i psychoterapia w zaburzeniach hiperkinetycznych). 7) Zaburzenia zachowania oraz emocji rozpoczynające się w dzieciństwie (moczenie mimowolne nieorganiczne, zanieczyszczanie się kałem nieorganiczne, zaburzenia odżywiania, stereotypie ruchowe, jąkanie się).

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia

Pokaz, dyskusja dydaktyczna, studium przypadku, praca z książką.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Ocena z testu zawierającego 30 pytań. Student pozytywną ocenę otrzymuje po uzyskaniu 75% punktów z testu.

Ćwiczenia

Średnia ocen z: 1) Pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego składającego się z 50 pytań (0-29 ndst, 30-34 dst, 35-38 dst plus, 39-42 db, 43-46db plus, 47-50 bdb). 2) Studium przypadku.

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i wykładów. Oceną końcowa z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen z wykładów i ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Jóźwiak S., Michałowicz R., Neurologia dziecięca, 2000.
  2. Marceli D., Psychopatologia wieku dziecięcego, Wrocław 2009.
  3. Neurologia dziecięca, red. J. Czochańska, Warszawa 1984.
  4. Neuropsychologia kliniczna dziecka, red. A.  Borkowska, Ł. Dumańska, Warszawa 2012.
  5. Psychiatria dzieci i młodzieży, red. I. Namysłowska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

  1. Bentkowski Z.A., Tylki-Szymańska A., Łagodna odmiana zespołu Retta z zachowaną czynnością mowy, „Neurologia Dziecięca” 2001, nr 10 (19), s. 93-97.
  2. King M.D., Stephenson J.B.P., Badania neurologiczne u dzieci, Lublin 2011.
  3. Orwid M., Pietruszewski K., Psychiatria dzieci i młodzieży, Kraków 1996.
  4. Stomma D., Specyficzne zaburzenia rozwoju, [w:] Psychiatria, red. S. Dąbrowski, J. Jaroszyński, S. Pużyński, T. I, Warszawa 1987.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)