SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna I - Opiekuńczo-wychowawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna I - Opiekuńczo-wychowawcza
Kod przedmiotu 05.1-WP-PSpP-PRAP
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie organizacji szkoły lub przedszkola, gdzie edukacją są objęte dzieci (uczniowie) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności: poznanie struktury placówki, organizacji pracy. Poznanie realizowanych zadań opiekuńczo-wychowawczych, jak i dydaktycznych oraz terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poznanie obowiązującej szkołę oraz nauczyciela-wychowawcę, zgodnie z prawem oświatowym, dokumentacji. Uświadomienie studentom konieczności dalszego rozwoju osobistego i zawodowego w kontekście posiadanej wiedzy i umiejętności. Uwrażliwienie studentów na konieczność dostrzegania i rozwiązywania problemów opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych dzieci (uczniów) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz związanych z nimi dylematów etycznych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji elementarnej, subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

Zakres tematyczny

Praktyka

Poznanie zasad BHP. Sposób funkcjonowania szkoły lub przedszkola, struktura i organizacja pracy pracowników i uczestników procesów pedagogicznych. Realizowane zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne i terapeutyczne. Obowiązująca zgodnie z prawem oświatowym dokumentacja szkoły oraz nauczyciela-wychowawcy.

Obserwowanie zorganizowanej i spontanicznej aktywności wychowanków, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w różnych sytuacjach, interakcji nauczyciel (wychowawca) – wychowanek, uczeń – uczeń, procesów grupowych  w klasie, aranżacji przestrzeni i jej wyposażenia, prowadzonych przez opiekuna zajęć, integrowania czynności opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych w różnych sytuacjach.

Współdziałanie z opiekunem praktyk w sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnieniu bezpieczeństwa, podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy w zakresie: diagnozowania dynamiki grupy oraz pozycji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie, poznania wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (sytuacja społeczna, potrzeby, zdolności, dysfunkcje, zaburzenia), prób prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i konkretnych wychowanków (zajęcia integracyjne, profilaktyczne), sprawowania opieki nad wychowankami poza terenem szkoły lub przedszkola.

Analiza i interpretacja sytuacji pedagogicznych poprzez prowadzenie dokumentacji, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnych kompetencji, ocenę przebiegu prowadzonych zajęć, konsultacje z opiekunem praktyki, omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów.

Metody kształcenia

Praktyka

Dyskusja, pogadanka, pokaz, demonstracja, praca z książką, metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyka

Odbycie praktyki w wymiarze godzin przewidzianym programem studiów potwierdzonej opinią nauczyciela opiekuna praktyki. Podstawą zaliczenia jest terminowe rozliczenie dokumentacji praktyki u nauczyciela z ramienia UZ. Ocena z praktyki stanowi średnią ważoną: 80% oceny z praktyki wystawionej przez nauczyciela – opiekuna praktyki i 20% oceny wystawionej przez nauczyciela z ramienia UZ za poziom merytoryczny dokumentacji praktyki.

Ocena końcowa

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z praktyki.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 5 2
Łącznie 30 27
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0
Łącznie 1 1

Literatura podstawowa

Najnowsza literatura przedmiotu, z którą student zapoznał się na zajęciach dydaktycznych.

Literatura uzupełniająca

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)