SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstruowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstruowanie programów wczesnego wspomagania rozwoju
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-KPWSR
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Lipińska-Lokś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z istotą i zasadami tworzenia programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Ukształtowanie umiejętności tworzenia Programów WWRD. Ugruntowanie postawy aktywności i odpowiedzialności za podopiecznego.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki specjalnej. Umiejętności metodyczne w pracy z  dziećmi z grupy ryzyka zaburzeń rozwojowych.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Podstawy prawne tworzenia programów. 2) Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb dziecka – jako podstawa wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 3) Tworzenie programów WWRD – zasady, struktura. 4) Współpraca w tworzeniu i realizacji programów WWRD. 5) Ewaluacja we wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Dyskusja, pokaz, metoda problemowa, metoda działań praktycznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia ocen z: 1) Kolokwium – pozytywna ocena, po uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi. 2) Projekt programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze zdiagnozowanym zaburzeniem. 3) Aktywny udział w zajęciach, zabieranie głosu w dyskusji.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 12
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 38
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Aly M., Dziecko specjalnej troski. Pierwszy rok życia, Gdańsk 2002.
 2. Jas M., Jarosińska M., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Warszawa 2010.
 3. Materiały szkoleniowe (ORE).
 4. Piotrowicz R., Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kompleksowe wsparcie dziecka i rodziny: diagnoza a program, Warszawa 2014.
 5. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura, Kraków 2008. 

Literatura uzupełniająca

 1. Akty prawne dot. organizowania wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Gruszczyk E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000.
 3. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006.
 4. Płachetka J. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. „Wychowanie w Przedszkolu” 2014, nr 7, (wkładka: Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola).
 5. Franczyk A., Krajewska K., Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju: ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmio specyficznych potrzebach edukacyjnych, Kraków 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)