SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika resocjalizacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSPP-RESOC
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki resocjalizacyjnej (niedostosowanie/nieprzystosowanie, zachowania dewiacyjne, praca z dzieckiem niedostosowanym, przestępczość dzieci i młodzieży, diagnoza, resocjalizacja, terapia, profilaktyka), wyposażenie ich w wiedzę na temat niedostosowania społecznego – jego rodzajach, przejawach, mechanizmach i uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji. Analizowanie i interpretowanie przez studentów przyczyn zaburzeń w zachowaniu i umiejętność docierania do informacji na ich temat Uwrażliwienie studentów na niedostosowanie społeczne wynikające z niepełnosprawności. Rozwijanie dociekliwości badawczej w poznawaniu zjawiska niedostosowania społecznego i oddziaływań resocjalizacyjnych.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki ogólnej oraz jej celów i zadań.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka. 2) Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk pedagogicznych. 3) Podstawowe pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej. 4) Modele „zdrowej” osobowości. 5) Typologia zaburzeń w zachowaniu. 6) Diagnoza i prognoza w resocjalizacji. 7) Przedmiot diagnozy. 8) Teorie i modele resocjalizacji. 9) Zasady resocjalizacji. 10) Fazy i strategie procesu resocjalizacji. 11) System resocjalizacji w Polsce. 12) Podstawy prawne resocjalizacji. 13) Instytucje wychowania resocjalizującego. 14) Nauki pomocnicze pedagogiki resocjalizacyjnej: psychologia, kryminologia, psychiatria i psychopatologia, socjologia i patologia społeczna. 15) Współczesne systemy ograniczania zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży w Polsce i na świecie.

Ćwiczenia

1) Cel, przedmiot, zakres zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej. 2) Problem normy i patologii, dostosowania i niedostosowania społecznego. 3) Koncepcje niedostosowania społecznego. 4) Istota i przyczyny niedostosowania społecznego – wpływ czynników biopsychicznych na nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. 5) Przyczyny tkwiące w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, szkolnym. 6) Społeczne przyczyny niedostosowania. 7) Wczesne symptomy nieprzystosowania. 8) Etapy i stadia niedostosowania. 9) Typologia nieprzystosowania społecznego według C. Czapowa oraz C.E. Sullivana i M.R. Granta. 10) Diagnoza resocjalizacyjna – jej modele, funkcje, etapy. 11) Psychologiczne podstawy procesu resocjalizacji. 12) Proces resocjalizacji jako korektura postaw. 13) System opieki i profilaktyki nad dzieckiem niedostosowanym społecznie. 14) Metody, środki i zasady resocjalizacji.

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz, dyskusja.

Ćwiczenia

klasyczna metoda problemowa, dyskusja, metoda przypadków, metoda projektu, pokaz, praca ze źródłami.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Egzamin: Test z treści wykładów. Kryteria ocen: niedostateczna (0-60%); dostateczna (61-70%), dostateczna plus (61-70%); dobra (71-80%); dobra plus (81-90%); bardzo dobra (91-100%).

Ćwiczenia

Ocena końcowa z ćwiczeń to średnia ocen z: (1) projekt edukacyjny. Kryteria oceny projektu od 2-do 5 za: a) rzetelność analizy problematyki, b) zgromadzenie wyczerpującego materiału empirycznego, c) proponowanie rozwiązań zidentyfikowanych problemów d) komunikatywność przekazu; (2) kolokwium z treści ćwiczeń. Kryteria ocen: niedostateczna (0-50%); dostateczny (51-60%), dostateczna plus (61-70%); dobra (71-80%); dobra plus (81-90%); bardzo dobra (91-100%).

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń. Oceną końcową z przedmiotu jest średnia arytmetyczna oceny z ćwiczeń i wykładów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa 2006.
  2. Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Kraków 1971.
  3. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i  resocjalizacji, Katowice 2000.
  4. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2003.
  5. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów 2000.
  6. Urban B., Zburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Machel H., Wszeborowski K., Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Gdańsk 2001.
  2. Ostrihańska Z., Losy uczniów nieprzystosowanych społecznie, Lublin 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)