SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu I
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-MRUA1
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Lipińska-Lokś
 • mgr Katarzyna Stein - Szała
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta ze specyfiką zaburzeń ze spektrum autyzmu, charakterystyką rozwoju dziecka z ASD i metodyką pracy z uczniem. Wyposażenie studenta w umiejętności wstępnego rozpoznania symptomów zaburzeń z spektrum autyzmu. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec odmienności zachowań dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki specjalnej, podstawy rewalidacji, podstawy dydaktyki specjalnej.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Autystyczne spektrum zaburzeń – charakterystyka zaburzeń, specyfiki rozwoju, komunikowania się dzieci. 2) Narzędzia diagnostyczne w ASD. Możliwości i ograniczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii i rewalidacji uczniów z ASD. 3) Zasady i metody pracy z dziećmi z ASD. 4) Projektowanie pomocy dzieciom z ASD i ich rodzicom. 5) Rola wsparcia społecznego wobec rodzin dzieci z ASD.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Dyskusja, pokaz, metoda problemowa, metoda działań praktycznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia ocen z: 1) Kolokwium – pozytywna ocena, po uzyskaniu 60% poprawnych odpowiedzi. 2) Prezentacja – pozytywna ocena merytoryczna. 3) Projekt zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z ASD.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 35
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Autyzm: na granicy zrozumienia, red. B. Winczura, Kraków 2009.
 2. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, Warszawa 1995
 3. Jaklewicz H., Autyzm wczesnodziecięcy: diagnoza, przebieg, leczenie, Gdańsk 1993.
 4. Osoba autystyczna w rodzinie i środowisku lokalnym: doświadczenia lubuskie, red. A. Rudzińska-Rogoża, J. Lipińska-Lokś J., Zielona Góra 2010.
 5. Pisula E., Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Maciarz A., Biedasiewicz M., Dziecko autystyczne z Zespołem Aspergera: studium przypadku, Zielona Góra 2000.
 2. Grand C., Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa 2012.
 3. Stein-Szała K., Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” jako czynnik dający poczucie bezpieczeństwa rodzinom z dzieckiem z autyzmem, [w:] Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, red. J. Lipińska-Lokś, G. Miłkowska, A. Napadło-Kuczera, Zielona Góra 2013.
 4. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych: diagnoza – edukacja – terapia, red. B. Winczura, Kraków 2013.
 5. Shore S.M., Pytaj i odpowiadaj: jak być rzecznikiem własnych potrzeb oraz ujawniać swoją diagnozę? Poradnik dla osób ze spektrum autyzmu, Szczecin 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Lipińska-Lokś (ostatnia modyfikacja: 27-04-2018 17:58)