SylabUZ

Ochrona środowiska
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia roślin Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (45/-) 6 Nie Nie
Chemia ogólna i nieorganiczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Fizyka dla przyrodników Wykład (10/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Matematyka dla przyrodników Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (10/-) 2 Nie Nie
Techniki odnowy środowiska Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (20/-) 2 Nie Nie
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Biofizyka Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Biologia zwierząt Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Chemia organiczna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Geologia i geomorfologia Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Gleboznawstwo Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (15/-) 1 Nie Nie
PW1a - Płazy Polski Wykład (30/-) 3 Nie Nie
PW1b - Bierne i czynne metody ochrony płazów na terenie Polskii Wykład (30/-) 3 Nie Nie
PW2a - Gady Polski Wykład (15/-) 2 Nie Nie
PW2b - Metody ochrony gadów w Polsce Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Wstęp do biotechnologii Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia Wykład (35/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Chemia fizyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Ekologia Wykład (20/-), Wykład/Zdalne (25/-), Ćwiczenia (15/-), Ćwiczenia / Zdalne (15/-) 6 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Prakseologia Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
PW3 - Oferta ogólnouczelniana Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Technologie w ochronie środowiska Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ćwiczenia terenowe z biologii roślin i zwierząt Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Hydrologia i gospodarowanie wodą Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Inżynieria procesowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metodologia badań przyrodniczych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 5 Tak Nie
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
PW4a - Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
PW4b - Narażenie człowieka na działanie różnego rodzaju promieniowania Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
PW5a - Znaczenie gromadzenia danych ekologicznych o środowisku - niektóre niezbędne informacje dla uzyskania dobrego zestawu danych i jak poprawić nasze zasoby do analizy tych danych: ptaki jako case study Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
PW5b - Koncepcja bioindykacji w ekologii i ochronie środowiska - kukułka jako wskaźnik różnorodności biologicznej Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Technologie bioenergetyczne Wykład (20/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Genetyka ogólna Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Meteorologia i klimatologia Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Organizacje pozarządowe w ochronie środowiska Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy fizjologii zwierząt Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Nie
PW6a - Biotechnologia w ochronie środowiska Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
PW6b - Biotechnologia żywności Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
PW7a - Elementy analizy chemicznej Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
PW7b - Metody instrumentalne w chemicznej analizie środowiska Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
PW8a - Synantropizacja i urbanizacja zwierząt, jako reakcja na antropogeniczne przekształcenia środowiska Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
PW8b - Niedźwiedzie - interesujące zwierzęta Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
PW9a - Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
PW9b - Entomofauna krajobrazu rolniczego Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Instrumenty ochrony środowiska Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy Inne (-/-) 10 Nie Nie
PW10a - Metody algorytmiczne i oprogramowanie do konstruowania molekularnych drzew filogenetycznych Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW10b - Wybrane zagadnienia z budowy i projektowania białek Wykład (15/-), Wykład/Zdalne (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW11a - Kartografia geobotaniczna Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW11b -Szata roślinna Polski Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW12a - Ekologia dzierzby gąsiorka - zamaskowany wróblak wyglądający jak mały drapieżnik Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW12b - Zastosowanie zasad bioindykacji w ekologii i ochronie przyrody ? pospolite gatunki ptaków krajobrazu rolniczego wykorzystywane jako wskaźniki HNVf we Włoszech i w Polsce Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW13a - Ekologia człowieka Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW13b - Ekologia ewolucyjna Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
PW14a - Formy życiowe roślin Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
PW14b - Metabolity wtórne roślin Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Statystyka w naukach o środowisku Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Systemy Informacji Przestrzennej Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie