SylabUZ

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych
Nauki ścisłe w ochronie środowiska I Wykład (15/9), Ćwiczenia (25/15) 5 Nie Nie
Ochrona przyrody Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy biologii Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy geologii, geomorfologii i gleboznawstwa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy prawne zarządzania środowiskiem Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł administracyjny
Formy działalności pożytku publicznego w ochronie środowiska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Formy ochrony przyrody Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy ochrony środowiska Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Bioróżnorodność roślin i grzybów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Bioróżnorodność zwierząt Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Chemia środowiskowa Wykład (30/18), Laboratorium (60/36) 6 Tak Nie
Ćwiczenia terenowe z bioróżnorodności flory i fauny Ćwiczenia (40/24) 4 Nie Nie
Nauki ścisłe w ochronie środowiska II Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 1 Praktyka (30/30) 1 Nie Nie
Moduł przyrodniczy
Płazy i gady Polski Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Ptaki Polski Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Szata roślinna Polski Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł administracyjny
Integralna ochrona przyrody Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Zarządzanie środowiskiem Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Zarządzanie zasobami leśnymi Polski Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Biometeorologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Dendrologia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Ekologia środowiskowa Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mikrobiologia z ekotoksykologią Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Statystyka w naukach o środowisku Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Moduł przyrodniczy
Organizacje pozarządowe w ochronie środowiska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Ssaki Polski Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Zrównoważona gospodarka leśna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł administracyjny
Ochrona przed hałasem w środowisku zurbanizowanym Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Plany i programy środowiskowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie gospodarką odpadami Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Ćwiczenia terenowe z inwentaryzacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Edukacja ekologiczna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Hydrologia i gospodarowanie wodą Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Monitoring przyrodniczy Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Odnawialne źródła energii Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Praktyka zawodowa ciągła Praktyka (90/90) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Moduł przyrodniczy
Bierne i czynne metody ochrony herpetofauny Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Kartografia geobotaniczna Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Metody inwentaryzacji i monitoring nietoperzy Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Waloryzacja siedlisk przyrodniczych - ćwiczenia terenowe Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł administracyjny
Decyzje administracyjne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Edukacja ekologiczna w działalności organów administracyjnych Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Ochrona gatunkowa flory i fauny Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Degradacja i rekultywacja środowiska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Instrumenty ochrony środowiska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy planowania przestrzennego Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Praktyka zawodowa śródroczna 2 Praktyka (30/30) 1 Nie Nie
Systemy Informacji Przestrzennej Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Technologie stosowane w ochronie środowiska Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Moduł przyrodniczy
Bioindykatory środowiskowe Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Gatunki obce i inwazyjne w środowisku przyrodniczym Polski Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Metody inwentaryzacji i monitoring ptaków Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Projektowanie działań edukacyjnych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wpływ czynników fizycznych na zdrowie człowieka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł administracyjny
Ekologia krajobrazu Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Natura 2000 - ochrona gatunków i siedlisk Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Standardy GIS w ochronie przyrody Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Bezpieczeństwo i ergonomia w prawie pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Biznes w ochronie środowiska Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Finansowanie projektów prośrodowiskowych Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Tak Nie
Ocena oddziaływania na środowisko Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Strategie i techniki negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów Laboratorium (15/15) 2 Nie Nie
Moduł przyrodniczy
Bezkręgowce w badaniach środowiskowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Fitoindykacja Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Natura 2000 - europejskie standardy ochrony przyrody Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Synantropizacja szaty roślinnej Wykład (15/9) 2 Nie Nie