SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Coaching kariery zawodowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Coaching kariery zawodowej
Kod przedmiotu 14.4-WP-CwZiB-CKZ-N16
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Coaching w życiu i biznesie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadniczymi elementami Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy coacha. Student zdobywa wiedzę dotyczącą tematyki zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie umożliwiającym swobodne funkcjonowanie w środowisku zawodowym, wie o modelach i procesach zarządzania kadrami oraz nowoczesnym podejściu do Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zajęcia umożliwiając studentom zaznajomienie się z formami coachingu, uwarunkowaniami jego skuteczności oraz sposobami zastosowania go w organizacji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wybór ścieżki zawodowej. Talenty i mocne strony, a kierunki rozwoju zawodowego. Ocena potencjału osobistego. Formy współpracy i współdziałania w środowisku zawodowym.  Definiowanie celów zawodowych.

Metody kształcenia

Kolokwium w formie pisemnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się: punktacja wynikająca z aktywności podczas zajęć oraz punktacja uzyskana z kolokwium końcowego.

Literatura podstawowa

  1. Gniazdowski P., Pieciul K., 2008 „Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów
  2. Czarkowska, L. D. red. (2013). Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Wydawnictwo Poltext
  3. Marcus Buckingham, Donald Clifton, Teraz odkryj swoje silne strony”. MT Biznes
  4. Pocztowski A., 2003, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Literatura uzupełniająca

1.     Coaching Review” 2/2010 Kwartalnik Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego

2.     Marcus Buckingham, STANDOUT. Innowacyjny test do oceny silnych stron

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska (ostatnia modyfikacja: 03-02-2017 14:54)