SylabUZ

Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy - obowiązkowy:
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Historia wychowania i opieki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Teoretyczne podstawy wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do socjologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł specjalnościowy - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Emisja i higiena głosu Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Niedostosowanie społeczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy - obowiązkowy:
Doktryny pedagogiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Filozoficzne podstawy pedagogiki Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Język angielski I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do pedeutologii Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł specjalnościowy - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Pedagogika opiekuńcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Pedagogika rodziny Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Socjologia rodziny Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł rozszerzający, ograniczonego wyboru:
Psychologia społeczna i wychowania Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Psychologia zdrowia i psychopatologia Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Moduł podstawowy - obowiązkowy:
Język angielski II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Pedagogika społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Tak Nie
Współczesne teorie wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Moduł specjalnościowy - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Biblioterapia Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Komunikacja i trening interpersonalny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Logopedia Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Pedagogika zabawy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w placówkach oświatowych Praktyka (30/18) 1 Nie Nie
Problemy opieki i wychowania w instytucjach Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł rozszerzający, ograniczonego wyboru:
Oblicza współczesnej kultury Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współczesne problemy socjologii edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Moduł swobodnego wyboru - oferta ogólnouczelniana lub na innym kierunku:

Przedmiot do wyboru z oferty ogólnouczelnianej

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Moduł dyplomowy:
Metodyka pracy z rodziną Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł podstawowy - obowiązkowy:
Język angielski III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Pedagogika seksualna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Moduł specjalnościowy - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Diagnoza pedagogiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Profilaktyka społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł rozszerzający, ograniczonego wyboru:
Jakość życia, jakość szkoły Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Projektowanie szkoleń edukacyjnych Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Wychowanie w różnych religiach i kulturach Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Praktyka pedagogiczna 150 godz. (50+100):
Praktyka pedagogiczna (50 godz.) Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Moduł dyplomowy:
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/12) 2 Nie Nie
Moduł podstawowy - obowiązkowy:
Media w edukacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Metody i techniki badań pedagogicznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Moduł specjalnościowy - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Konstruowanie programów profilaktycznych Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Metodyka pracy w świetlicy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Rola i zadania pedagoga szkolnego Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Socjoterapia Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Terapia pedagogiczna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka pedagogiczna 150 godz. (50+100):
Praktyka pedagogiczna (100 godz.) Praktyka (100/100) 4 Nie Nie
Moduł dyplomowy:
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/24), Egzamin (0/0) 8 Tak Nie
Moduł podstawowy - obowiązkowy:
Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Moduł specjalnościowy - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Opieka i pomoc osobom starszym Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wybrane problemy prawa rodzinnego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie