SylabUZ

Pedagogika specjalna - edukacja włączająca
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł C - Kształcenie kierunkowe
Diagnostyka w pedagogice specjalnej Wykład (-/20), Ćwiczenia (-/10) 4 Tak Nie
Podstawy psychologii kształcenia dzieci i młodzieży ze SPE z elementami neuropsychologii Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia kliniczna i psychopatologia Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychopedagogiczne podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Specjalne potrzeby edukacyjne - niepełnosprawność wzrokowa Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Specjalne potrzeby edukacyjne - zaburzenia ze spektrum autyzmu Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Moduł D - Edukacja włączająca
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością wzrokową Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł C - Kształcenie kierunkowe
Dydaktyka specjalna Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 4 Tak Nie
Specjalne potrzeby edukacyjne - niepełnosprawność intelektualna Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Specjalne potrzeby edukacyjne - niepełnosprawność słuchowa Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Moduł D - Edukacja włączająca
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych I Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych II Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością intelektualną Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością słuchową Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Pedagogika integracyjna i włączająca Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 4 Tak Nie
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze SPE - planowanie, monitoring i ewaluacja Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (-/60) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł C - Kształcenie kierunkowe
Specjalne potrzeby edukacyjne - choroby przewlekłe oraz niepełnosprawność ruchowa Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Specjalne potrzeby edukacyjne - różnice kulturowe Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Specjalne potrzeby edukacyjne - szczególne uzdolnienia Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Specjalne potrzeby edukacyjne - trudności i niepowodzenia edukacyjne Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Moduł D - Edukacja włączająca
Biblioterapia w edukacji integracyjnej i włączającej Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Konstruowanie i ewaluacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób odmiennych kulturowo Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z chorobami przewlekłymi oraz niepełnosprawnością ruchową Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami sprawności językowych z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej Ćwiczenia (-/15) 1 Nie Nie
Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób ze szczególnymi uzdolnieniami Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania trudne - zagrożonych niedostosowaniem społecznym Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (-/60) 3 Nie Nie