SylabUZ

Pedagogika
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych:
Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Kulturowe podstawy edukacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Metodologia badań społecznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Nowe media w edukacji Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika ogólna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Pedeutologia Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - Teatr: ścieżka A (dla kontynuujących specjalność)
Edukacja międzykulturowa Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Specjalność: Animacja kultury - Teatr: ścieżka B (dla pozostałych osób):
Teorie kultury i animacji z metodyką Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:
Pedagogika specjalna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Pedagogika specjalna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Warsztaty diagnozowania w opiece, wychowaniu i profilaktyce Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Wspomaganie rozwoju dziecka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specjalność: Pomoc społeczna i socjoterapia:
Podstawy socjoterapii Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Specjalność PSiS: ścieżka A (dla absolwentów kierunku Pedagogika I st.):
Psychopedagogika Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność PSiS: ścieżka B (dla pozostałych osób):
Poradnictwo i pomoc Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja z terapią specjalistyczną:
Teoria i metodyka resocjalizacji i terapii specjalistycznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Specjalność: Logopedia
Diagnostyka logopedyczna czynności prymarnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Fonetyka akustyczna i wizualna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej Konwersatorium (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych:
Język angielski Konwersatorium (30/18) 4 Tak Tak
Język niemiecki Konwersatorium (30/18) 4 Tak Tak
Metody statystyczne w pedagogice Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Pedagogika porównawcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Współczesne inspiracje poznawcze i badawcze pedagogiki Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne problemy filozofii wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Współczesne problemy psychologii Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - Teatr:
Teorie i praktyki teatralne Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do wiedzy o teatrze Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:
Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Specjalność: EPiW: ścieżka - Edukacja medialna:
Pedagogika mediów z metodyką Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: EPiW: ścieżka - Wspieranie dzieci w rozwoju zdolności
Pedagogika zdolności i twórczości Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Pedagogika resocjalizacyjna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Prawne podstawy opieki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Pomoc społeczna i socjoterapia:
Interwencja kryzysowa w sytuacji straty Konwersatorium (30/18) 1 Nie Nie
Prawo rodzinne i opiekuńcze Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Profilaktyka społeczna Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Specjalność: Resocjalizacja z terapią specjalistyczną:
Etyczne i prawne podstawy resocjalizacji i probacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych w placówkach oświatowych i resocjalizacyjnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specjalność: Logopedia
Gerontologopedia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy badań logopedycznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Wieloaspektowa opieka logopedyczna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych:
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Wykład mongraficzny 1-7 - student wybiera 2 wykłady łącznie za 4 punkty ECTS:
WM1: Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn Wykład (15/9) 2 Nie Tak
WM2: Być dobrym rodzicem Wykład (15/9) 2 Nie Tak
WM3: Pułapki opieki i wychowania Wykład (15/9) 2 Nie Tak
WM4: Aksjologiczne podstawy edukacji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
WM5: Zarządzanie konfliktem Wykład (15/9) 2 Nie Tak
WM6: Teoria decyzji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
WM7: Przywództwo edukacyjne Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Specjalność: Animacja kultury - Teatr:
Animacja czasu wolnego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Metodyka pracy z grupą teatralną z realizacją etiud Laboratorium (60/36) 5 Nie Nie
Programy dotacyjne w kulturze Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Warsztat teatralno-pedagogiczny Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - Teatr: ścieżka A (dla kontynuujących specjalność)
Ruch w teatrze Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - Teatr: ścieżka B (dla pozostałych osób):
Wiedza o kulturze popularnej i mediach Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:
Diagnoza pedagogiczna Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Profilaktyka społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Specjalność: EPiW: ścieżka - Edukacja medialna:
Dydaktyka zajęć komputerowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Elementy programowania dla dzieci Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Komputer w szkole podstawowej z metodyką Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: EPiW: ścieżka - Wspieranie dzieci w rozwoju zdolności
Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Metodyka zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Nie Nie
Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Nie Nie
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Poradnictwo pedagogiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy opiekuna-wychowawcy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Współczesne problemy dzieci i młodzieży Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Współczesne problemy opieki i wychowania Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Specjalność: Pomoc społeczna i socjoterapia:
Innowacyjność w pomocy społecznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Kierowanie zespołami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Metody pracy z grupą Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy psychiatrii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Praca społeczno-wychowawcza z rodziną Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Praktyka socjoterapeutyczna 1 Praktyka (90/90) 3 Nie Nie
Teoria i praktyka pracy socjalnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Specjalność: Resocjalizacja z terapią specjalistyczną:
Arteterapia w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc seksualną Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Resocjalizacja i terapia osób uzależnionych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Taktyka i technika kryminalistyczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Trening umiejętności społecznych w pracy nauczyciela i wychowawcy Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: Logopedia
Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci dwujęzycznych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Społeczne uwarunkowania zachowań językowych Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Terapia specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Warsztat pracy logopedy Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Wczesna interwencja logopedyczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych:
Andragogika Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Jakość i efektywność procesów edukacyjnych Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18), Egzamin (0/0) 8 Tak Nie
Współczesne problemy socjologii Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - Teatr:
Animacja działań teatralnych z metodyką Laboratorium (60/36) 7 Nie Nie
Promocja i reklama w kulturze Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:
Innowacje w pedagogice elementarnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Oświata i polityka edukacyjna Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: EPiW: ścieżka - Edukacja medialna:
Praktyka pedagogiczna zajęć komputerowych Praktyka (30/30) 3 Nie Nie
Specjalność: EPiW: ścieżka - Wspieranie dzieci w rozwoju zdolności
Praktyka pedagogiczna w placówkach pozaszkolnych Praktyka (30/30) 3 Nie Nie
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Mediacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Specjalność: Pomoc społeczna i socjoterapia:
Instytucje pomocy społecznej Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Podstawy gerontologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Praktyka socjoterapeutyczna 2 Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Socjologia społeczności terytorialnej Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Systemy pomocy społecznej na świecie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Specjalność: Resocjalizacja z terapią specjalistyczną:
Kryminologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Probacja i pomoc postpenitencjarna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Psychologia sądowa Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Systemy resocjalizacji na świecie Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Trening stylu pracy w resocjalizacji i terapii Konwersatorium (45/27) 3 Nie Nie
Specjalność: Logopedia
Dydaktyka postępowania logopedycznego Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Neurologopedia Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA Praktyka (60/60) 4 Nie Nie
Współpraca logopedy ze środowiskiem dziecka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie